آسان تایپ
هر صفحه چگونه محاسبه می شود و شامل چند خط است؟

هر صفحه شامل 300 کلمه یا حدودا 24 خط با فونت 16 (فونت B Nazanin) در نظر گرفته میشود

پاورقی و موارد دیگر به صورت جدا محاسبه خواهد شد.

آیا فایل های ارسالی و محتوایی تایپی توسط افراد دیگر قابل مشاهده است؟

خیر، هیچ کسی به جز تایپیست مربوطه و فرد بررسی کننده از محتوای درخواستی مطلع نخواهد شد و حریم شخصی در مورد همه اطلاعات محفوظ خواهد بود.